Zapytanie ofertowe

Prace remontowe  3 piętra Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

 

Zamawiający:

SANATORIUM UZDROWISKOWE ”CHEMIK” Sp. z o.o.

WOJSKA POLSKIEGO 17

57-340 DUSZNIKI ZDRÓJ

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w  siedzibie Zamawiającego i jego stronie internetowej www.chemikduszniki.pl

 

NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

 

l.p. Oznaczenie Części Nazwa Części
1. Część I Instrukcja dla Wykonawców
2. Część II Przedmiary robót
3. Część III Druki (wzory dokumentów)

 

 

Część I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

 

SANATORIUM UZDROWISKOWE ”CHEMIK” Sp. z o.o.

WOJSKA POLSKIEGO 17

57-340 DUSZNIKI ZDRÓJ

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace  remontowe wg. przedmiarów załączonych do SIWZ.

Prace obejmują:

 1. Remont klatki schodowej i korytarza 3 piętra
 2. Adaptacja-remont pokoju socjalnego i dołączenie go do korytarza
 3. Remont pokoi 303,304,305,306

 

Ad. 1 Remont klatki schodowej i korytarza :

– rozebranie obicia ścian z paneli PCV i z desek

– demontaż balustrady i pochwytów

– uzupełnienie tynków wewnętrznych

– przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, zeskrobanie starej farby, szpachlowanie, gruntowanie, podwójne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie i mycie w kolorze wybranym przez Inwestora

– przygotowanie podłoża do tynkowania, przyklejenie warstwy siatki na ścianach  klatki schodowej oraz podkładowej masy tynkarskiej, wykonanie wyprawy elewacyjnej na klatce schodowej z tynku akrylowego

– obudowa niektórych elementów w tym rur C.O.  płytami kartonowo – gipsowymi

– opalanie farby olejnej, szlifowanie, malowanie co najmniej dwukrotne  lakierobejcą  niektórych elementów w tym stopni i podstopnic oraz elementów drewnianych na ścianach. W przypadku znacznego zużycia elementów drewnianych w tym stopnie i podstopnice należy te elementy wymienić.

– wykonanie przy pokojach sufitu podwieszanego celem schowania wszystkich rur, kabli

– montaż paneli podłogowych na korytarzu oraz spoczniku o klasie ścieralności co najmniej A5 i gr. co najmniej 8 mm wraz z listwami przypodłogowymi i ewentualnym równaniem podłóg w niektórych miejscach – kolor po akceptacji Inwestora

– wymiana grzejników

– wymiana szafki hydrantowej

– wymiana szafy elektrycznej wraz z wyposażeniem

– montaż oświetlenia – kinkiety i lampy

 

Ad.2 Remont pokoju socjalnego- adaptacja  polega m.in. na:

– demontaż ścianek działowych i postawienie nowych GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym

– wykonanie tzw sufitu podwieszanego- okładzina stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie podwójnym metalowym

– ocieplenie wełną mineralną ścian i sufitu

– obudowa niektórych elementów w tym rur C.O.  płytami kartonowo – gipsowymi

– przybicie do drewnianych podłóg płyt OSB w celu wyrównania poziomu z istniejącym korytarzem

– montaż paneli podłogowych AC-5 co najmniej 8 mm na piance – kolor po akceptacji Inwestora

– tynkowanie, uzupełnianie tynków, gruntowanie, dwukrotne malowanie ścian  farbami emulsyjnymi odpornymi na mycie i szorowanie w kolorze zaakceptowanych przez Inwestora

– czyszczenie, szlifowanie oraz malowanie lakierobejcą słupów drewnianych

– wymiana i montaż gniazd, wyłączników, lamp i kinkietów

 

Ad.3 Remont pokoi wraz z przedpokojami i sufitami w łazienkach polega m.in. na:

–  przygotowaniu powierzchni poziomych i pionowych pod malowanie  w tym wykucie bruzd w tynkach celem schowania przewodów elektrycznych i wykonanie tynków, poszpachlowanie nierówności, gruntowanie preparatami Ceresit CT 17 i Atlas Uni Grunt

– dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie
i mycie w kolorze wybranym przez Inwestora

– ułożenie tapety na wysokość 1,50 – tapeta zakupiona przez inwestora

– montaż dekorów nad tapetą – listwa szer. 10 cm LP1 lub MD007 po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem

– przeniesienie kinkietów w miejsca wskazane przez Inwestora

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 10.05.2016r.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej ani wariantowej

 

 1. Wymagane oświadczenia i dokumenty.

 

5.1. Wykaz realizowanych robót remontowo – budowlanych w Sanatorium, szpitalu rehabilitacyjnym, hotelu, pensjonacie, o tożsamym charakterze (załącznik  do oferty – druk Nr 4).

5.2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wzór umowy  (załącznik do ofertydruk Nr 5).

5.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia .

Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty składane na drukach winny być oryginałami. W przypadku pozostałych dokumentów, dopuszcza się  również kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

 

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą

 

Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej, pocztą elektroniczną  lub faksem. W przypadku korzystania z faksu lub, poczty elektronicznej, treść pytania należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie chyba, że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą

 

Do bezpośrednich kontaktów z wykonawcami upoważnieni są pracownicy:

Róża Strap

tel.0748669209, 607043189 ; faks 0748669476 ; e-mail: rstrap@chemikduszniki.pl

lub w siedzibie Zamawiajacego

 

 

 1. Termin związania z ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 • Wymagania podstawowe.

 

 • Poprzez złożenie swojej oferty, Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki dołączonego wzoru Umowy.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
 • Uczestnicy postępowania muszą przestrzegać wszystkich instrukcji, formularzy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej dokumentacji. Niedostarczenie przez Uczestnika postępowania w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, lub złożenie ofert nie odpowiadających ściśle wszystkim warunkom dokumentacji postępowania może prowadzić do odrzucenia oferty.
 • Uczestnicy postępowania muszą złożyć swoje oferty na całość zadania, zgodnie z wymogami dokumentacji . Oferty obejmujące część zadania nie będą akceptowane.
 • Uczestnicy postępowania będą ponosić wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Strona Zamawiająca nie będzie odpowiedzialna i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania, w związku z wizytami i oględzinami miejscu robót, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.
 • Uczestnicy postępowania będą wyłącznie odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się z dokumentacją postępowania, w tym również z dokumentacją projektową, wszelkimi aneksami do dokumentacji sporządzonymi w okresie trwania postępowania, oraz uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych i wszelkich warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty, lub na wykonanie robót. W przypadku, jeśli Uczestnik wygra postępowanie, żadne żądanie zmian wartości Oferty motywowane błędami lub przeoczeniami w spełnieniu w/w obowiązków nie będą brane pod uwagę.
 • Uczestnik postępowania jest zobowiązany do wizyty miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu Umowy na wykonanie robót.
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczych.
 • Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej instrukcji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą instrukcją formie.

 

 • Forma oferty.

 

 • Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim na dołączonym formularzu ofertowym (druk Nr 1).
 • Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej instrukcji i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym.
 • Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zabindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
 • Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.
 • Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

 

 

 • Zawartość oferty.

 

Oferta złożona na formularzu ofertowym (druk Nr 1) w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty:

 

Załącznik nr 1 – wypełniony kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu budowlanego,

Załącznik nr 2  – oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej (druk Nr 2),

Załącznik nr 3  – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (druk Nr 3),

Załącznik nr 4  – zestawienie robót budowlanych o tożsamym charakterze (druk Nr 4),

Załącznik nr 5  – umowa (druk Nr 5),

Załącznik nr 7 – odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

9.4.  Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.

 

 • Wyjaśnianie treści SIWZ.

 

Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

 

 • Zmiany w treści SIWZ.

 

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ.
 • Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
 • Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
 • Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ.
  • Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę  każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana Nr …..”.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę  zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

 

Oferty w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z napisem:

 

Prace remontowe  3 piętra Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik

 

 

należy składać w Sekretariacie Sanatorium

do 18.03.2016r.  do godz.14.00

 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina dostarczenia (wpisane na potwierdzeniu odbioru) przesyłki (oferty) do pokoju wskazanego w adresie Zamawiającego określonego powyżej.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

 

11.1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym za całość zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Cena ta wynika  z kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 1 do oferty.

 

11.2. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót.

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to :

 

 1. koszty bezpośrednie, w tym:

– koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

– koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu

 1. b) koszty ogólne budowy, w tym:
 • koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,
 • koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe,
 • koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
 • koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych. Inwestor może zapewnić noclegi w budynku usługowym obok Sanatorium w cenie 15 zł/os za miejsce w pokoju bez łazienki oraz wyżywienie w cenie śniadanie 10 zł obiad 15 zł i kolacja 10 zł po wcześniejszym złożeniu rezerwacji i wpłaceniu zadatku w wysokości 30% całkowitych kosztów.
 • koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne inieprodukcyjne budowy,
 • koszty podróży służbowych personelu budowy,
 • koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe  żądanie zamawiającego,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
 • koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
 • opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
 • wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie zwarunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,
 1. c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę.
 • ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;
 • wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową, wizją lokalną.

 

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:

– obowiązujących przepisów technicznych,

– wiedzy technicznej,

– wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela

Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować   koszty   wszystkich   następujących   po   sobie   faz   operacyjnych niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych,  a także z wiedzą techniczną  i   sztuką  budowlaną.   Jeżeli   w   opisie   pozycji   przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji
którejkolwiek części przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru. Inwestor dopuszcza możliwość uwzględnienia w kosztorysach osobnej pozycji dodatkowej pt „Rezerwa na roboty konieczne a nieprzewidziane w kosztorysie inwestora” w wysokości max. do 10% wartości kosztorysowej robót. Rezerwa ta może być rozliczona tylko i wyłącznie na podstawie protokołów typowania robót i protokołów konieczności po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i uzyskaniu zgody na te roboty. Rozliczenie rezerwy będzie następowało osobną fakturą po odebraniu prac remontowych.

 

11.3 Zasady pomiaru ilości robót i podstawa płatności za wykonane roboty.

 • Zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru są zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru są ostateczne i zostały podane po to, aby dać oferentom wspólną podstawę dla sporządzenia ofert.
 • W dowolnym momencie badania i oceny ofert, a także po zawarciu umowy, na żądanie zamawiającego, wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości określonych cen   jednostkowych i cen w kosztorysie.

 

 • Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawy przez zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty oraz oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

11.4 Opis sposobu poprawiania przez zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu proponowanej wysokości ceny umownej, w tym informacje, że:

 • W przypadku omyłek w mnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
 1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 2. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
 • W przypadku omyłek w sumowaniu cen za poszczególne części zamówienia:
 1. Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
 2. Jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
 3. c) Jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie.

11.5 Inne informacje, dotyczące wymaganego przez zamawiającego sposobu obliczenia.

 

 • W kosztorysie należy wpisać stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robót. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

 1. Informacje dotyczące prowadzonych rozliczeń.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych PLN.

 1. Opis kryteriów wyboru oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

KRYTERIA  OCENY  I  ICH  WAGA

 

 

Cena – 100,0 %

 

SPOSÓB DOKONANIA OCENY OFERTY

 

 

 • CENA

Ilość punktów = x 100

 

 • Za najkorzystniejszą ofertę uzna się ofertę, która osiągnie 100 punktów.

 

 

 1. Wybór oferty

 

14.1. Ocena ofert

 • Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Oferentowi bez otwierania.
 • Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie,
 • W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 • Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
 • Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 • W przypadku, gdy zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu.
 • W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona .

14.3 Odrzucenie oferty.

 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

 • jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zasadami SIWZ lub błędy w obliczeniu ceny;
 • Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
 • Wykonawca nie złożył bądź nie uzupełnił określonych w SIWZ dokumentów.

 

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie.

14.4 Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 • Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1.wyborze najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano

2.Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

 • Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano, odrębnym pismem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 1. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ SIWZ STANOWIĄ :