Klauzula informacyjna dla Gości (pobyty hotelowe)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o. o.”, zwana dalej: „Administratorem”.

 

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: chemik@chemikduszniki.pl lub telefonując pod nr: 74/ 862 76 19 lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: ebarszcz@chemikduszniki.pl lub telefonując pod nr: 74/ 862 76 19

 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

 1. w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną tj. świadczenia usług hotelarskich przez Spółkę oraz zarządzania udzielaniem tych usług, w tym podjęcie działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie (rezerwacja pobytu) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizacją tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w zakresie zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. w celu przekazania Pani/Panu informacji marketingowych Sanatorium Uzdrowiskowego „Chemik” Sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Przetwarzane mogą być następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), seria i numer dowodu osobistego/paszportu (obcokrajowcy), numer rachunku bankowego i/lub karty kredytowej,  numer identyfikacji podatkowej (w przypadku wystawienia faktury na firmę lub osobę prowadzącej działalność gospodarczą).

 

III. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa),
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 3. wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody.
 4. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy chemik@chemikduszniki.pl lub ebarszcz@chemikduszniki.pl

 

IV. Okres przetwarzania danych 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych, a następnie dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów, tj. do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło świadczenie usługi. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu na wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

 

V. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, usługi BHP, usługi hostingowe poczty elektronicznej i serwera, usługi związane z obsługą systemu monitoringu wizyjnego, usługi w zakresie obsługi prawnej;

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

VII. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy i świadczenia usług.