Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o. o.”, zwana dalej: „Administratorem”.

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: chemik@chemikduszniki.pl lub telefonując pod nr: 74/ 862 76 19 lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: ebarszcz@chemikduszniki.pl lub telefonując pod nr: 74/ 862 76 19

II. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 2. związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. archiwalnych – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jeżeli w ramach umowy przekazał/-a nam Pan/Pani dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Pana/Panią im udostępniona.

III. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa);
 2. ograniczenia przetwarzania;
 3. przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy chemik@chemikduszniki.pl lub ebarszcz@chemikduszniki.pl

IV. Okres przechowywania danych

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane. Przy określaniu czasu przechowywania Administrator będzie brał pod uwagę okres trwania umowy, okres ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową (okres przedawnienia roszczeń), obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

V. Udostępnianie danych, odbiorcy danych

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, usługi BHP, usługi hostingowe poczty elektronicznej i serwera, usługi związane z obsługą systemu monitoringu wizyjnego, usługi w zakresie obsługi prawnej;
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.