Klauzula informacyjna dla osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szanowna/y Pani/Panie,

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o. o.”, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: chemik@chemikduszniki.pl lub telefonując pod numer: 74/ 862 76 19.
 2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: ebarszcz@chemikduszniki.pl lub telefonując pod numer: 74/ 862 76 19.
 3. Twoje dane przetwarzane są w celu, w którym zostały przekazane (zakres danych określony jest treścią kierowanych przez Ciebie pism/dokumentów/wiadomości itp.) oraz w celu rejestru poczty wychodzącej
  i przychodzącej.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w zależności od celu w jakim zostały przekazane.
 5. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych np. firmy dostarczającej pocztę (wykaz podmiotów upoważnionych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dostępny u inspektora danych osobowych).
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub okres, przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał dłużej.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.