Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o. o.”, zwana dalej: „Administratorem”.

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: chemik@chemikduszniki.pl lub telefonując pod nr: 74/ 862 76 19 lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: ebarszcz@chemikduszniki.pl lub telefonując pod nr: 74/ 862 76 19

II. Zakres, cele i podstawa przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do sanatorium, drogi wewnętrzne, teren rekreacyjny oraz parking znajdujący się na terenie sanatorium, wejścia do budynku, a także recepcję i hol główny. Rejestracji i zapisaniu na nośniku podlega tylko obraz.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik.
 3. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

III. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. ograniczenia ich przetwarzania;
 3. usunięcia danych w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy chemik@chemikduszniki.pl lub ebarszcz@chemikduszniki.pl

IV. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 24 dni. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków organów tj. Policja, Sąd, Prokuratura, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

V. Udostępnianie danych, odbiorcy danych 

 1. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniany jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)- świadczący usługi związane z obsługą systemu monitoringu wizyjnego;
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.