Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o. o.”, zwana dalej: „Administratorem”.

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: chemik@chemikduszniki.pl lub telefonując pod nr: 74/ 862 76 19 lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: ebarszcz@chemikduszniki.pl lub telefonując pod nr: 74/ 862 76 19

II. Cele i podstawy przetwarzania

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań przez Administratora zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilno- prawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, samozatrudnienie), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c) RODO
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, wykonywania czynności objętych umową oraz obowiązków pracodawcy związanych z wypłatą wynagrodzenia za wykonane czynności/dzieło. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia lub wykonania umowy. Przetwarzanie danych osobowych związanych z zawartą umową jest wymogiem ustawowym wynikającym z m.in. z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, a także przepisów związanych z realizacją obowiązków rachunkowych, obowiązków podatkowo-składkowych, obowiązków archiwizacji danych itp. W przypadku danych osobowych, które przekaże nam Pan/Pani dobrowolnie – podstawą legalizującą ich przetwarzanie będzie zgoda na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na warunkach określonych w art. 7 RODO

III. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  2. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  3. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy chemik@chemikduszniki.pl lub ebarszcz@chemikduszniki.pl

IV. Okres przechowywania danych 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane. Przy określaniu czasu przechowywania Administrator będzie brał pod uwagę okres trwania umowy, okres ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową (okres przedawnienia roszczeń), obowiązki wynikające z przepisów prawa.
  2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu na wyrażoną przez Panią/ Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

  1. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, usługi BHP, usługi hostingowe poczty elektronicznej i serwera, usługi związane z obsługą systemu monitoringu wizyjnego, usługi w zakresie obsługi prawnej;
  2. podmioty trzecie oferujące dodatkowe świadczenia takie jak grupowe ubezpieczenia oraz podmioty uczestniczące w organizacji podroży służbowych.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.