Klauzula informacyjna dla Pacjentów (także komercyjnych)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o. o.”, zwana dalej: „Administratorem”.

 

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: chemik@chemikduszniki.pl lub telefonując pod nr: 74/ 862 76 19 lub z Inspektorem Ochrony Danychpod adresem email: ebarszcz@chemikduszniki.pl lub telefonując pod nr: 74/ 862 76 19

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu:

świadczenia usług medycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przekazanie nam danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w tym punkcie.

 

2. Ponadto podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • 9 ust 2 lit. h RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
  • 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e’mail w celu przekazania informacji marketingowych. Podanie tych danych jest dobrowolne.

 

III. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  3. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  4. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy chemik@chemikduszniki.pl lub ebarszcz@chemikduszniki.pl

 

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od ich rodzaju, będą przetwarzane przez okres wynikający ze szczegółowych przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest standardowo przez 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami przewidzianymi w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 art. w/w ustawy. Po upływie okresów o których mowa w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 217) stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

 

V. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, usługi BHP, usługi hostingowe poczty elektronicznej i serwera, usługi związane z obsługą systemu monitoringu wizyjnego, usługi w zakresie obsługi prawnej;

 

VI. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chce Pan/Pani podać swoich danych osobowych to nie będziemy mogli zrealizować świadczenia zdrowotnego. Wyjątek stanowi podanie danych, o których mowa w pkt 2.4. niniejszej klauzuli, które jest dobrowolne.

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.