Klauzula informacyjna dla Pracowników Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Szanowny Pracowniku,

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Sp. z o. o.”, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e’mail: chemik@chemikduszniki.pl lub telefonując pod numer: 74/ 862 76 19.
 2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: ebarszcz@chemikduszniki.pl lub telefonując pod numer: 74/ 862 76 19.
 3. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie Twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 4. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e’mail) przetwarzane będą w celu ułatwienia kontaktu między Tobą, a Pracodawcą. Podanie tych danych jest dobrowolne. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
 6. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy), Zleceniobiorcom na podstawie zawartych umów na wykonanie usługi i równocześnie umów powierzenia przetwarzania danych (pełny wykaz Zleceniobiorców dostępny u inspektora ochrony danych).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Twoje dane będą przechowywane przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: akta osobowe zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; dokumentacja płacowa, w tym listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty potrzebne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentacja powypadkowa zgodnie z Kodeksem pracy. W przypadku gdy z obowiązujących przepisów prawa nie wynika przez jaki okres czasu pracodawca powinien przechowywać dokumenty należy pamiętać, iż roszczenia pracowników ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od kiedy stały się wymagalne.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • Klauzula informacyjna dla kontrahentów Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilno-prawnych w Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji w Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla pacjentów Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla gości Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…
 • Klauzula informacyjna dla pracowników Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik Sp. z o. o. czytaj więcej…